6 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം

Back to Rewire companion after 6 months.
Hope to complete 90 days before Feb 14nth :relieved:

5 Likes

Yo macha , Pwolli. All the best :v:

Kore naalayallo kanditt ?

2 Likes

You are a translator what does the title mean bhai? :sweat_smile::joy:

And welcome back brother!!!

2 Likes

Ya . Thanks mahn .Count cheyyenda ennoke vicharich app delete aaki break eduth irunneya. Valya gunam onnum undayilla😂. Ini Rewire cheythitt thanne karyam. Enitt confidence okke onnu boost cheyyanam.

1 Like

Thanks Bhai :smiley:.
Iam back after 6 months break - that is what the title means . Mohanlal film dialogue :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like